For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Sa cumperi o casa, un apartament, un teren sau un spatiu comercial este una din deciziile cele mai importante. Pe masura ce veti avea indoieli cu privire la anumite concepte sau termeni, am creat  Wikicasa pentru a-ti raspunde simplu la intrebari.

ANTECONTRACT – conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent. Este deci un acord de vointa prealabil perfectarii altui contract, acord ce are ca obiect asumarea obligatiei de a face, adica de a perfecta ulterior contractul promis, in conditiile convenite prin respectivul acord prealabil.

CARTE FUNCIARA – inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara in cadrul caruia evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. C.F se intocmeste in mod distinct pentru fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate actele translative sau constitutive de drepturi in privinta imobilului respectiv. Se intocmeste si se numeroteaza pe localitati.

BIROU DE CARTE FUNCIARA – compartiment auxiliar al judecatoriei, care are ca obiect de activitate inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.

CADASTRU GENERAL – sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor corpurilor de proprietate, indiferent de destinatie si de proprietar, de pe intreg teritoriul

CADASTRE DE SPECIALITATE – subsisteme de evidenta si inventariere sistematica din punct de vedere tehnic si economic a bunurilor imobile, specifice unor domenii de activitate, cu scopul administrarii lor rationale. Dintre acestea se disting:

  • cadastrul agricol – evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor agricole pe categorii si subcategorii de folosinta, specificand natura solului, panta, pretabilitatea la anumite culturi, clasa de calitate, venitul net, etc.;
  • cadastrul forestier – evidenta si inventarierea sistematica a fondului forestier national si a amenajamentelor silvice, specificand suprafata, esenta lemnoasa, varsta, consistenta masei lemnoase, etc., precum si informatii referitoare la sol, relief si clima;
  • cadastrul cailor ferate – evidenta si inventarierea terenurilor, constructiilor, instalatiilor si starii retelei feroviare;
  • cadastrul drumurilor – evidenta si inventarierea terenurilor, constructiilor, instalatiilor si starii retelei de drumuri;
  • cadastrul porturilor -evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, cailor de transport, retelelor subterane si supraterane, platformelor tehnologice etc., care deservesc unitatile portuare;
  • cadastrul aeroporturilor – evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, cailor de transport, retelelor subterane si supraterane, etc., care deservesc aeroporturile;
  • cadastrul apelor – evidenta si inventarierea apelor, a terenurilor acoperite de ape si stuf precum si a instalatiilor care le deservesc, organizate pe bazine hidrografice, specificand suprafata, calitatea, folosinta, instalatiile de transport si exploatare, de protectie si ameliorare a calitatii, precum si conditiile de relief si clima;
  • cadastrul fondului imobiliar – evidenta si inventarierea corpurilor de proprietate din localitati, specificand, pentru constructii, folosinta, materialele de constructie, structura, regimul de inaltime, fundatia, suprafata, dotarile, starea;
  • cadastrul retelelor edilitare (apa, canalizare, termoficare, gaz, electrice, telefonice) – evidenta si inventarierea retelelor edilitare si a instalatiilor care le deservesc, specificand amplasamentele, traseele, dimensiunile, materialele de constructie, parametrii tehnici, starea.

CODIFICARE CADASRALA – operatiunea prin care se atribuie numere identificatoare (coduri) de recunoastere unica a corpurilor de proprietate in raport cu proprietarul.

CATEGORIE DE FOLOSINTA A TERENULUI – caracterizare codificata din punct de vedere al destinatiei terenului in functie de scopul pentru care este utilizat (agricol, silvic, constructii, cai de comunicatii, exploatare miniera, etc.)

CONCESIUNE – operatie juridica avand ca finalitate punerea in valoare a unor activitati economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si terenuri proprietate de stat.

CONTRACT DE COMISION – contract in temeiul caruia o persoana fizica sau juridica numita comisionar, se obliga fata de alta persoana (fizica sau juridica) numita comitent, sa incheie anumite acte juridica in nume propriu, dar in contul acesteia din urma, primind pentru serviciul respectiv o remuneratie numita comision, calculata procentual la valoarea operatiunii realizate.

CONTRACT DE COMODAT – contract prin care o persoana numita comodant, remite, spre folosinta temporara, unei alte persoane numita comodatar, un lucru cu obligatia pentru acesta din urma de al restitui in natura, in individualitatea sa.

CONTRACT DE DONATIE – contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care una din parti, numita donator, isi micsoreaza actual si revocabil, cu intentie liberala, patrimoniul sau cu un drept (real sau de creanta), marind corespunzator patrimoniul celeilalte parti, numita donatar, cu acelasi drept, fara a urmari sa primeasca ceva in schimb.

CONTRACT DE INTRETINERE – contract in virtutea careia una din parti numita intretinut instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) celeilalte parti, numita intretinator, care se obliga in schimb, sai asigure intretinerea (adica toate cele necesare traiului), pe durata intregii sale vieti, si, la deces sa o inmormanteze dupa datina.

CONTRACT DE LOCATIUNE – contractul in virtutea caruia o persoana numita locator se obliga sa asigure altei persoane numita locatar folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret corespunzator.

 

CONTRACT DE MANDAT – contract in virtutea caruia o persoana numita mandatar se obliga sa faca ceva pe seama altei persoane, numita mandant, de la care a primit o imputernicire in acest scop.

CONTRACT DE RENTA VIAGERA – contract prin efectul caruia o persoana numita credirentier, instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) catre o alta persoana numita debirentier, care se obliga, in schimb, sa efectueze in favoarea celei dintai o prestatie periodica in bani, numita renta viagera, pana la decesul acesteia.

CONTRACT DE SCHIMB – contract prin care partile, numita copermutanti, dau fiecare celeilalte un lucru pentru altul.

CONTRACT DE SUBLOCATIUNE – acord de vointe in temeiul caruia locatarul care a dobandit folosinta temporara a unui bun pe baza unui contract de locatiune subinchiriaza acel bun unui tert (sublocatar) care se obliga sa plateasca chirie.

CONSTRUCTIE – o proprietate sau o parte dintr-o proprietate construita cu o utilizare distincta pentru proprietar, care apartine unei persoane sau mai multor persoane, in indiviziune. Aceasta poate fi o cladire intreaga sau parti dintr-o cladire, cu una sau mai multe intrari. Fiecare intrare are o adresa. Adresa este identica cu cea a intrarii.

CORP DE PROPRIETATE – una sau mai multe parcele alipite, apartinand aceluiasi proprietar.

DELIMITARE CADASTRALA a unitatii administrativ-teritoriale – lucrare distincta la introducerea cadastrului la nivelul unitatii administrativ-teritoriale , constand in: constituirea conform legii a comisiei, parcurgerea intregului traseu al hotarului unitatii administrativ- teritoriale, stabilirea punctelor de hotar caracteristice pe linia de hotar sau pe limita intravilanului si marcarea lor cu borne, determinarea coordonatelor acestora, intocmirea actelor si documentatiei tehnice de delimitare.

DREPT DE ABITATIE – drept de uz avand ca obiect o casa de locuit. In principiu, nu poate fi cedat si nici inchiriat; prin exceptie titularul sau poate inchiria altcuiva partea din casa pe care nu o locuieste.

DREPT DE CREANTA – exprima facultatea creditorului dintrun raport juridic obligational de a pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da, de a face sau a nu face ceva.

DREPT DE IPOTECA – drept real accesoriu avand ca obiect un bun imobil al debitorului sau al altei persoane fara deposedare, care confera creditorului ipotecar dreptul de a urmari imobilul respectiv in stapanirea oricui sar afla si de a fi platit cu prioritate fata de ceilalti creditori din pretul acelui bun.

DREPT DE PREEMTIUNE – facultate de care se bucura o persoana de a fi preferata oricarei alte persoane la cumpararea unui anumit bun.

DREPT DE PROPRIETATE – drept subiectiv, ce da expresie juridica aproprierii unui lucru intro anumita forma sociala si care permite individului, entitatilor juridice colective sau statului, ori organelor sale (centrale sau locale) sa posede sau sa foloseasca si sa dispuna de lucrul respectiv, fie direct si nemijlocit prin putere proprie si in interes propriu, fie indirect si nemijlocit, ca efect al punerii in valoare de catre titularii lor a drepturilor reale principale constituite asupra lui, in cadrul si cu respectarea legislatiei existente.

DREPT DE SERVITUTE – drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil care dezmembreaza proprietatea, conferind titularului sau anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia.

DREPT DE SUPERFICIE – drept real care consta in dreptul de proprietate cel are o persoana numita superficiar asupra constructiilor, plantatiilor si altor lucrari aflate pe terenul apartinand altei persoane, teren in privinta caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta.

DREPT DE UZUFRUCT – drept real care confera titularului sau posesia si folosinta asupra lucrurilor ce apartin altcuiva, percum si posibilitatea exercitarii acestor atribute in aceleasi conditii ca si proprietarul avand insa indatorirea de a conserva substanta lucrurilor respective.

DREPT REAL – dreptul absolut, adica opozabil tuturor, pe care titularul il exercita direct asupra bunului, fara a fi necesara interventia altor persoane.

DREPT DE PROPRIETATE PRIVATA – drept apartinand numai persoanelor fizice care isi pot exercita, asupra imobilelor din proprietatea privata, toate prerogativele dreptului de proprietate, adica posesia, folosinta si dispozitia din putere proprie si in interesul satisfacerii nevoilor personale.

DREPTURI REALE IMOBILIARE – drepturi care au o existenta de sine statatoare in raport cu alte drepturi reale sau de creanta.

DREPTURI REALE IMOBILIARE ACCESORII -drepturi reale imobiliare care servesc ca o garantie reala a unor drepturi de creanta si au o existenta juridica subordonata drepturilor reale imobiliare principale. Din acestea fac parte: ipoteca, amanetul si unele privilegii imobiliare.

DETINATORI DE TERENURI – titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care potrivit legii civile au calitatea de posesori ori detinatori precari.

ENTITATI DE BAZA ale sistemului de evidenta a cadastrului general – parcela, constructia si proprietarul.

EVICTIUNE – termen ce desemneaza pierderea de catre cumparator, in tot sau in parte, a dreptului de proprietate asupra lucrului cumparat, sau tulburarea cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar cu privire la acel lucru, pierdere sau tulburare survenite ca urmare a valorificarii de catre vanzator sau de catre un tert a unui drept care exclude, in tot sau in parte, dreptul cumparatorului referitor la bunul respectiv.

EXTRAVILANUL unitatii administrativ-teritoriale – partea din unitatea administrativ-teritoriala cuprinsa in afara intravilanului, delimitata cadastral potrivit legii.

FOND FUNCIAR – totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinatie, de titlurile pe baza carora sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte (fondul funciar al unui judet, al Romaniei, etc.).

GAJ – contract accesoriu, real, unilateral si indivizibil in temeiul caruia debitorul sau o terta persoana remite creditorului sau unui tert, un bun mobil, corporal sau incorporal, in vederea garantarii executarii unei obligatii.

INTRAVILANUL unitatii administrativ-teritoriale – partea din unitatea administrativ-teritoriala, legal delimitata, destinata construirii si habitatiei.

NUMEROTARE CADASTRALA – operatiunea prin care se atribuie, dupa anumite reguli, numere de ordine (numere cadastrale) corpurilor de proprietate si parcelelor din cadrul unei unitati administrativ-teritoriale.

NUMEROTARE TOPOGRAFICA (in cadastru) – operatia prin care se atribuie numere de ordine punctelor caracteristice ale contururilor.

PARCELA – suprafata de teren situata intr-o unitate administrativ-teritoriala pe un amplasament bine stabilit , avand o singura categorie de folosinta si apartinand unui proprietar sau mai multor proprietari, in indiviziune. Din punct de vedere economic, o parcela poate avea mai multe subdiviziuni fiscale. O subdiviziune fiscala este o portiune a parcelei avand aceeasi clasificare calitativa.

PUBLICITATE IMOBILIARA – sistem de inscriere in documente publice a corpurilor de proprietate impreuna cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliara se realizeaza prin cartea funciara.

PARTIDA CADASTRALA – suma corpurilor de proprietate care apartin aceluiasi proprietar in cuprinsul unei unitati administrativ-teritoriale (comuna, oras sau municipiu).

PLAN TOPOGRAFIC – reprezentare conventionala, in plan, analogica sau digitala, a unei suprafete de teren, intr-o proiectie cartografica si intr-un sistem de referinta. in Romania planul topografic se intocmeste in Sistemul de proiectie Stereografic 1970 si in Sistemul de referinta Marea Neagra 1975.

PLAN CADASTRAL DE BAZA – plan tematic intocmit pentru nevoile cadastrului general, pe care sunt redate detaliat, pozitia si numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate si parcelelor, categoriile de folosinta a terenurilor si constructiile permanente.

PLAN CADASTRAL DE ANSAMBLU – produs derivat obtinut prin generalizarea continutului planului cadastral de baza. Se intocmeste, de regula, pentru o unitate administrativ-teritoriale si contine reprezentarea hotarului, a limitelor intravilanelor si denumirile acestora, principalele detalii liniare, elemente de toponimie, denumirile teritoriilor administrative vecine.

POPRIRE – modalitate a executarii silite constand in indisponibilizarea sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile, incorporale, urmaribile datorate debitorului de catre un tert sau pe care acesta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

PROMISIUNE DE CONTRACT – conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent.

PUBLICITATE IMOBILIARA   – sistem de inscriere in documente publice a corpurilor de proprietate impreuna cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliara se realizeaza prin cartea funciara.

REGISTRU CADASTRAL – documentul principal al cadastrului general, prin care se sistematizeaza datele cadastrale pentru evidentierea distincta in cadrul unitatii administrativ-teritoriale a situatiei corpurilor de proprietate si proprietarilor, precum si a situatiilor centralizatoare pe destinatii ale terenurilor, grupelor de proprietari, intravilan – extravilan, etc.

RETEA GEODEZICA (RG) – totalitatea punctelor determinate intr-un sistem unitar de referinta, cuprinzand reteaua de triangulatie- trilateratie (RTT), pentru pozitionarea in plan si reteaua de nivelment si gravimetrie (RNG) pentru pozitionarea altimetrica.
Reteaua de triangulatie- trilateratie (RTT) este formata din puncte situate pe o anumita suprafata , incadrate in retele geometrice compacte in care s-au efectuat determinari astronomice si /sau directii azimutale, distante zenitale si lungimi de laturi, pe baza carora s-au calculat coordonatele punctelor in sistem unitar de referinta.

REZILIERE – termen ce desemneaza in mod generic desfacerea contractului sinalagmatic cu executare succesiva, producand efecte numai pentru viitor, iar nu si pentru trecut si care este motivata prin faptul neesecutarii necorespunzatoare a contractului de catre una din parti din cauze imputabile acesteia.

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI desemneaza desfiintarea cu efect retroactiv a contractului sinalagmatic cu executare uno ictu, la cererea unei parti ca urmare a neexecutarii culpabile a prestatiei asumata de catre cealalta parte.

SECTOR CADASTRAL – diviziune tehnica cadastrala a unitatii administrativ-teritoriale, delimitata de detalii liniare (cai de comunicatie, ape, diguri, etc.), care nu sufera modificari curente si care cuprinde mai multe bunuri imobile alipite

SISTEMUL INFORMATIONAL AL CADASTRULUI – organizarea de baze de date grafice ssi alfanumerice de evidenta tehnica, economica si juridica referitoare la corpurile de proprietate si la proprietarii acestora.

SCHITA CORPULUI DE PROPRIETATE – documentul grafic ce se intocmeste odata cu completarea fisei corpului de proprietate, la o scara convenabila, pe care se inscriu datele de localizare si de identificare a corpului de proprietate, categoriile de folosinta a parcelelor, constructiile, precum si vecinatatile acestora.

SUBROGATIE – procedeu juridic presupunand substituirea creditorului dintrun raport juridic obligational de catre o alta persoana care platind acestuia (creditorului initial) datoria debitorului dobandaste calitatea de creditor al acelui debitor impreuna cu toate drepturile pe care le avea impotriva lui creditorul platit.

VICII ASCUNSE – desemneaza in mod generic defectele sau deficientele calitative ale bunului vandut, inchiriat, sau ale lucrarilor executate, care, existand in momentul predarii bunului nu au fost cunoscute de catre dobanditor si nici nu puteau fi descoperite de el prin mijloacele obisnuite de verificare sau receptie si care fac ca bunul sa nu poata fi intrebuintat conform destinatiei sale ori ii micsoreaza posibilitatile de intrebuintare in asa masura incat se poate presupune ca dobanditorul nar fi contractat sau nar fi consimtit sa plateasca pretul contractual stabilit daca lar fi cunoscut.

BUNURI IMOBILE – lucruri care au o aşezare fixă, stabilă şi care, aşadar, nu pot fi mutate dintr-un loc în altul, fără să-şi piardă destinaţia iniţială sau identitatea (apartament, casă, teren, spațiu comercial etc.);

CADASTRU AL BUNURILOR IMOBILE – cadastru general, care reprezintă un sistem unic multifuncţional de înregistrare de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, de estimare a valorii acestora;

CESIUNE – transmitere, de către o persoană altei persoane, a unui drept de creanță cu titlu oneros în temeiul unui contract;

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE – Codul civil definește contractul de vânzare – cumpărare, în care o parte, numită vânzător, se obligă să predea un bun în proprietatea celeilalte părți (cumpărătorului), iar aceasta din urmă se obligă să preia bunul și să plătească prețul convenit;

DPREPTUL DE PROPIETATE este, conform Codului civil, dreptul unei persoane de a se bucura și dispune de un lucru în mod exclusiv și absolut, însă în limitele determinate de lege;

DREPTUL DE CREANTA este un drept civil, de care beneficiază o persoană care este subiect într-un raport juridic de obligație, denumită creditor, de a pretinde celeilalte părți, denumită debitor, îndeplinirea obligației acesteia;

NOTARUL PUBLIC este un funcționar public învestit cu atribuția de a autentifica acte juridice, de a autentifica înscrisuri, de a legaliza semnături, de a elibera copii legalizate, certificate de moștenitor etc.

PIATA IMOBILIARA reprezintă totalitatea tranzacţiilor care implică drepturi de proprietate sau de folosinţă asupra terenurilor şi clădirilor;

REZILIERE – termen ce desemnează în mod generic desfacerea contractului cu executare succesivă, producând efecte numai pentru viitor, iar nu și pentru trecut și care este motivată prin faptul neexecutării necorespunzătoare a contractului de către una din părți din cauze imputabile acesteia;

SERVICII IMOBILIARE cuprind următoarele activităţi: promovarea online și offline a unui bun imobil în vederea vânzării, cumpărării sau închirierii acestuia; consultanţă în vederea vânzării, cumpărării sau închirierii bunurilor imobile; intermedierea imobiliară; administrarea imobilelor;

TESTAMENT – un act juridic și formal prin care o persoana numită testator numește unul sau mai mulți moștenitori, cu scopul ca aceștia să îi moștenească bunuri și să asigure executarea voinței sale după moarte;

Top